Kategorija: Odbor direktora

12

April

2012.

Uveden Integrisani sistem menadžmenta kvaliteta


Tokom 2011. godine u okviru Akcionarskog društva Mašinoprojekt KOPRING uveden je i sertifikovan međunarodno priznati Integrisani sistem menadžmenta (IMS).

IMS pored Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema SRPS ISO 9001, obuhvata Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) prema SRPS ISO 14001 kao i Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema OHSAS 18001.

Sistema menadžmenta kvalitetom koji je uveden krajem 2009. godine, je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je uveden krajem 2011, godine i odnosi se na čitavu kompaniju, je upravljački alat koji omogućava organizaciji da:

  • identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
  • poboljša odnos prema životnoj sredini,
  • implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje hnjihovih povređivanja.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće je steklo poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja. Implementacija i sertifikacija OHSAS 18001 sistema štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Akcionarsko društvo Mašinoprojekt KOPRING je uvođenjem ovog sistema pokazalo spremnost da, pored vođenja uspešne poslovne politike, pokaže i društvenu odgovornost odnosom prema životnoj sredini i odnosom prema zaposlenima uz permanentno kontrolisanje i unapređenje sva tri prethodno pomenuta aspekta.

Top