Kategorija: Škole i vrtići

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U LESKOVCU

LOKACIJA:

LESKOVAC

NARUČILAC:

INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG),

Vladimira Popovića 6, Novi Beograd

VREDNOST IZVRŠENIH USLUGA:

19.800,00EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

NORVEŠKA VLADA I OPŠTINA LESKOVAC

POČETAK REALIZACIJE UGOVORA:

02.02.2009. godine

ZAVRŠETAK REALIZACIJE UGOVORA:

2011

OPIS USLUGA:

Izrada glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora tokom izgradnje, za objekat visoke poslovne škole površine 4130m². Glavni projekat je završen, izvođenje je u toku.

Projektna dokumentacija glavnih projekata sastoji se od:

 • Glavnog arhitektonskog projekta objekta, sa tehnologijom kuhinje;
 • Glavnog projekta konstrukcije objekta;
 • Glavnog projekta vodovoda i kanalizacije;
 • Glavnog projekta mašinskih instalacija - grejanje, ventilacija i klimatizacija;
 • Glavnog projekta električnih instalacija jake i slabe struje;
 • Glavnog projekta lifta;
 • Glavnog projekta spoljnog uređenja terena (10.197,59m²):
 • pristupne saobraćajnice i parking prostor;
 • spoljni razvod vodovoda i kanalizacije, sa atmosferskom kanalizacijom, do priključnih šahtova;
 • spoljna hidrantska mreža;
 • teren za male sportove;
 • ograda oko objekta;
 • ozelenjavanje slobodnih površina;
 • spoljna rasveta;
 • Glavnog projekta zaštite od požara

 

Stručni nadzor se obavlja nad izvođenjem:

 • građevinsko – zanatskih radova,
 • građevinskih radova (konstrukcija i saobraćajnice),
 • mašinskim instalacijama (termotehničke i liftovi),
 • instalacijama vodovoda i kanalizacije,
 • elektroenergetskim instalacijama (jaka struja)
 • telekomunikacionim i signalnim instalacijama (slaba struja)

Stručni nadzor obuhvata:

 • Kontrolu kvaliteta izvođenja radova;
 • Kontrolu usaglašenosti izvođenja radova sa projektnom dokumentacijom;
 • Učešće u tehničkom prijemu.

Osnovne obaveze stručnog nadzora su:

 • Potpisivanje u građevinsku knjigu biće zvaničan početak radova u skladu sa Ugovorom o izgradnji, koji je potpisan između Investitora i Izvođača;
 • Nadzor će kontrolisati tehničku usaglašenost izvođenja radova sa projektnom dokumentacijom, na vreme će preduzimati potrebne mere u slučaju neusaglašenosti izvođenja sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se obavljaju radovi i na osnovu koje je data saglasnost Izvođaču;
 • Nadzor će uvek i na vreme pratiti kvalitet izvođenja radova i proveravati da li se uslovi i mere definisane Zakonom i ostalim pravilnicima, standardima i tehničkim normama primenjuju za vreme izgradnje;
 • Kontrola kvaliteta izvođenja radova, koji zbog obima i dinamike konstrukcije, ne mogu biti provereni u kasnijoj fazi izrade konstrukcije (radovi na izvođenju temelja, armiranju, postavljanju oplata, izolaciji itd.) i vođenje zapisnika o tome;
 • Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, mašina i opreme koja je ugrađena ili postavljena; provera da li oprema ima potrebne sertifikate, potvrde i ostale dokumente koji potvrđuju kvalitet i koji dozvoljavaju izvođaču montažu, odnosno, zahteva se od Izvođača provera materijala koji se ugrađuje;
 • Overavanje stranica u građevinskom dnevniku radova koji su pod kontrolom nadzora.
 • Kontrola kvaliteta izvođenja radova, kontrola količina i rokova

BROJ UČESNIKA:

14 – izrada projektne dokumentacije

8 – stručni nadzor


Top